مرجع مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با كپسول اندوسكوپ

آشنایی با كپسول اندوسكوپ   همكاری واحد مراقبت‌های سلامت دو شرکت جهانی منجر به توليد فن آوری جديد جهت ...

آشنایی با كپسول اندوسكوپ

 

همكاری واحد مراقبت‌های سلامت دو شرکت جهانی منجر به توليد فن آوری جديد جهت معاينات معده شده كه در آن رضايت و راحتی بيمار تأمين می‌شود. بيمار يک كپسول را می‌بلعد كه اين كپسول توسط اهرم هدايت كننده (joystick) و ميدان مغناطيسی ، طول مسير معده را می‌پيمايد.
سپس كپسول به وسيله بی‌سيم تصاوير را از ناحيه درون معده به يک سيستم پردازشگر تصوير ارسال می‌كند و پزشک قادر به ديدن تصاوير خواهد شد.

کپسول اندوسکوپ
نـتـايـج مـطـالـعـه نـخـسـت كارآمدی و توانايی دسـتـگـاه كـه در ژورنـال انـدوسـكـوپـی به چاپ رسـيده است ، حاكی از آن است كه اين روش جديد دارای دقت و توانايی كافی است. يک مدل از ايـن فـن آوری بـرای اولـيـن بـار در بارسلون اسپانيا به معرض نمايش عموم رسيد. مدل اوليه سـيـسـتـم انـدوسـكـوپ كپسولی هدايت شونده تـوسـط مـيـدان مـغـنـاطـيسی (MGCE) شامل يک مـيـدان مـغـنـاطـيـسـی هـدايـت‌گر با طرح جديد ، سيستم پردازش تصوير ، سيستم اطلاعات مسير هدايت و نيز اندوسكوپ كپسولی است.
در ايـن روش بـيـمار كپسول را همراه با آب مـی‌بـلـعـد. مـعـده او از آب پر شده تا ميدان ديد كپسول مهيا شود. سپس وی به نحوی در سيستم قرار می‌گيرد كه معده او كه كپسول در آن قرار دارد ، در مركز ميدان مغناطيسی توليد شده قرار گـيـرد. بـخـش مغناطيس ، ميدان‌های مغناطيس متغير با زمان را توليد می‌كند. بنابراين كپسول قادر به پيمايش مسير می‌شود.
مـيـدان مـغـنـاطـيـسـی مـتغير ، پزشک را قادر به كـنـتــرل كـپـسـول بـا اهـرم هـدايـت گـر مـی كـنـد. دوربـيــن‌هــای مــوجــود در دو انـتهـای كپسـول ، تـصاوير را از درون معده به سيستم پردازشگر تصوير ارسال می كنند كه در آنجا پزشک ، تصاوير را مشاهده می‌كند. اندوسكوپ كپسول حدود mm31 طول و mm11 قطر دارد.
مطالعات صورت گرفته بر روی ميزان قابليت سيستم در موسسه Arnauult Tzanck در فرانسه توسط دكتر جين فرانكيس ری و همكارانش صورت پذيرفته است. اين مطالعه در ژورنال اندوسكوپی به چاپ رسيده است و نشان می‌دهد كه اين فن آوری دارای دقت و توانايی كافی جهت معاينه دستگاه گوارش است و معاينات اندوسكوپی باب طبع بيمار و بدون مسكن (sedation) را ميسر می‌سازد. در مطالعه انجام شده با همكاري بيش از 50 نفر ، 30 مورد مشاهده عارضه معده به دست آمد. 14 مورد از آنها ، توسط هر دو روش اندوسكوپی معمولی و اندوسكوپی كپسول حاصل شدند. 10 مورد از 30 مورد مشاهده نيز تنها توسط كپسول و 6 مورد نيز تنها توسط اندوسكوپ معمولی ديده شدند.
سيستـم كپسـول هـدايـت شـونـده تـوسـط مغنـاطيـس نتـايـج انـدوسكـوپيک روده‌ای ‌گـوارشـی قابل اعتمادی را در مقايسه با اندوسكوپی معمولی ارائه می‌دهد. كپسول معاينات معده‌ای با تهاجم كمتر (less invasive) را ميسر می‌سازد كه اين خود پيشرفت چشمگيری از نگاه بيمار است. شركت كنندگان در اين مطالعه ، همگی مشتاق به انجام آن بــودنـد: %93 معـاينـات را راحـت تـوصيـف نمـودنـد ، %89 بلعيـدن كپسـول را آسـان می‌دانند و در رابطه با معاينات آينده بيماران به اتفاق نظر كپسول هدايت شونده به وسيله مغناطيس را به اندوسكوپی گوارشی روده ای معمول ترجيح دادند.
در هفته پژوهش دستگاه گوارشی در اروپای متحد (UEGW) آقای ری نتايج مطالعات نخست را ارائه داد. در اين مطالعات كه توسط  كيچی ايكدا از دانشگاه جی كی توكيو تحت عنوان "مطالعات نخست قدرت و توانايی جستجوی معده توسط اندوسكوپ كپسولی هدايت شونده" صورت گرفت نتايج تحقيق در بارسلون نيز گزارش شده است.

 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، کپسول اندوسکوپ ، معده ، اندوسکوپ

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل